» معرفی شر کت » سهامداران
 لیست سهامداران شرکت سیمان سفید استهبان
ردیف
نام سهامدار
تعداد سهام درصد سهام تصویر
 1 ابراهیم غلام زاده  10174465  42  ابراهیم غلامزاده  
 2 سید محمد هاشمی البحرانی  10174415  42 سید محمد هاشمی البحرانی  
 3 شرکت سیمان تامین  3600000  15  
 4 سایر 51120
 1  
جمع  24000000  100