» معرفی شر کت » هیئت مدیره
 ردیف
نام
 نام خانوادگی
 سمت  تصویر

 

 

 1

 

 

 ابراهیم

 

 

 غلامزاده

 

 

 

رئیس هیئت مدیره

 ابراهیم غلامزاده

 

 

 2

 

 

 سید محمد

 

 

هاشمی البحرانی

 

 

 

نائب رئیس هیئت مدیره

 

سید محمد هاشمی البحرانی  

 

 

 3

 

 

سید علی

 

 

موسوی

 

 

 

عضو هیئت مدیره

علی موسوی

 

 

 4

 

 

 علی محمد

 

 

 احسان

 

 

 

عضو هیئت مدیره

علی محمد احسان

 

 

5

 

 

 

 

 

 حسین

 

 

 غلام زاده

 

 

 

عضو هیئت مدیره

 

حسین غلامزاده
 

 

 

6

 

 

 

 

 

مهرزاد 

 

 

 

پورکریم

 

 

 

مدیر عامل

مهرزاد پورکریم