» دپارتمان های شرکت » فروش و صادرات » ارتباط با واحد فروش
اطلاعات و شماره تماس های واحد فروش:
مدیر فروش:
تلفن:
9-36334953(71)98+ (داخلی: 240)
تلفن همراه: 989177474006+
ایمیل : samimi@estahbancement.ir
رئیس فروش:
تلفن:
9-36334953(71)98+ (داخلی 244)
تلفن همراه: 989177349459+
کارشناسان بخش فروش داخلی:
تلفن:
9-36334953(71)98+ (داخلی 241-243-245-246)
تلفن همراه: 989177844465+
ایمیل : sales@estahbancement.ir
کارشناسان بخش صادرات :
تلفن:
9-36334953(71)98+ (داخلی 242-248-249)
ایمیل : estahbancement.export@gmail.com