» دپارتمان های شرکت » بازرگانی » ارتباط با واحد بازرگانی

اطلاعات و شماره تماس واحد بازرگانی:


رئیس بازرگانی:
تلفن: 9-36334953(71)98+ (داخلی: 230)
موبایل: 989177474010+


کارشناس بازرگانی:
تلفن:
9-36334953(71)98+ (داخلی: 232)
موبایل: 989177844458+
ایمیل: com.estahban@gmail.com