» دپارتمان های شرکت » بازرگانی » مزایده و مناقصه
عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
  ۵ خرداد ۱۳۹۷ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۵ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
  ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه