» دپارتمان های شرکت » بازرگانی

اطلاعات واحد بازرگانی

اطلاعات و شماره تماس واحد بازرگانی: 
رئیس بازرگانی:
تلفن: 4-36332122(71)98+ (داخلی: 230)
موبایل: 989177474010+
کارشناس بازرگانی:
تلفن: 4-36332122(71)98+ (داخلی: 232)
موبایل: 989177844458+
ایمیل: com.estahban@gmail.com